PROGRAMME MUSICAL 2017-2018

Programme musical 2018-19

(provisoire)

Yo M’enamori

Suite Cananéenne

Enosh Kehatsir Yamav

Ashrei Haish

Yesh ei Sham

Hamavdil

Salomone Rossi:   Elohim Hashivénou

Shir Eretz

Puncha Puncha

Ken Bakodesh

et…,   Shir Lashalom

 

Les commentaires sont clos.